ОВП ВОДИ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ЇЇ У КАТОЛІТ (ВОДНЕВУ ВОДУ) В ТЕРМОСАХ-ГЕНЕРАТОРАХ «LIVING WATER»

ОВП ВОДИ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ЇЇ У КАТОЛІТ (ВОДНЕВУ ВОДУ) В ТЕРМОСАХ-ГЕНЕРАТОРАХ «LIVING WATER»
Покотило Олег Степанович
Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Pokotylo_oleg@ukr.net
При визначенні якості води, її фізико-хімічних та енергоінформаційних властивостей досліджують великий спектр різних показників. Одним із важливих показників, якому у світлі сучасних наукових досліджень води надають особливого значення, є показник окисно-відновного потенціалу (ОВП) або Редокс-потенціалу. ОВП вказує на активність електронів і є найважливішою характеристикою середовища, в тому числі внутрішнього середовища організму (ВСО), і безпосередньо регулює фундаментальні процеси його життєдіяльності. 
У нормі ОВП ВСО людини знаходиться в межах від -70 до -200 мілівольт (мВ або mV), тобто, ВСО (кров, лімфа, тканинна рідина і середовище клітин) перебувають у відновленому стані [3]ОВП звичайної питної води (вода з крану, питна вода в пляшках та ін.), практично завжди більше знаходиться в межах від +100 до +400 мВ [1].
Необхідно наголосити, що кількість енергії, яка витрачається організмом на перетворення спожитої з позитивним ОВП на воду з від’ємним ОВП прямопропорційна її кількісті в різниці ОВП випитої води і води внутрішнього середовища [3].
Розроблений проф. Покотило О.С. термос-генератор водневої води «LIVING WATER” (ТГ «LW») містить вмонтований до корка стержень на основі магнієвого сплаву, який здатний автономно перетворювати воду з позитивного значення ОВП на негативне, тобто збагачувати її воднем і надавати відновного характеру щодо метаболічної активності. ТГ «LW» забезпечує перетворення вихідної води з плюсовим ОВП (від +50 до+400 мВ) на мінусовий ОВП (від -100 до – 500 мВ) через 5 – 30 хв. Як видно, границі параметрів ОВП, як плюсового так і мінусового у воді до і після обробки, а також часові параметри зміни ОВП є досить широкими. Тому, метою даного дослідження було встановити значення окремих факторів, які можуть бути визначальним для пояснення широти вказаних вище діапазонів ОВП і часу. Завданням дослідження було дослідити такі параметри у водах різного походження до обробки в термосі-генераторі водневої води «LIVING WATER” і після як загальна мінералізація і ОВП .
Дослідження проводили у лабораторії «Технологій, аналізу та експертизи харчових продуктів і води» кафедри харчової біотехнології і хімії ТНТУ імені Івана Пулюя. Для дослідження використовували TDS-метр та ОRP-метр, які дозволяли експрес-методом визначити загальну мінералізацію і окисно-відновний потенціал. Для аналізу відібрали найбільш популярні традиційні негазовані води у пластикових пляшках: Бювет, Вітал, Моршинську, Трускавецьку, Малиш, Bon Aqua,  Карпатську Джерельну, Аква Няня, Вишнівецьку. У досліджуваних водах визначали загальну мінералізацію і окисно-відновний потенціал до переливання в термоси-генератори водневої води «LIVING WATER” і через 10, 20, 30 та 60 хв після знаходження вод у ТГ «LW».
В результаті проведених досліджень встановлено, характер змін окисно-відновного потенціалу від марки бутильованої води або особливостей джерельної чи питної після додаткової обробки фільтрами.
Таблиця. Значення ОВП у питних негазованих водах з різною мінералізацією до і після утримання в термосі-генераторі «Living Water» при різній тривалості, мВ.
№з/п
Марка води
Мінера-лізація
вихідна
ОВП, мВ вихідний
ОВП після утримання, мВ
10 хв з
20 хв
30 хв
60 хв
1
Бювет Вітал
308
163
-325
-370
-402
-430
2
Малиш
195
162
-220
-293
-320
-339
3
Bon Aqua
388
145
-290
-365
-380
-391
4
Трускавецька
371
180
-245
-310
-333
-360
5
Вишнівецька
453
175
-240
-315
-334
-353
6
Карпатська Джерельна
295
152
-220
-305
-320
-350
7
Моршинська
107
150
-192
-238
-265
-286
8
Аква Няня
155
122
-138
-204
-244
-255
З наведених у таблиці даних видно, що вихідні параметри ОВП у досліджуваних водах знаходилися в «плюсовому» діапазоні в межах від 122 до 180 мВ. При цьому загальна мінералізація даних вод перебувала у межах від 107 до 453 мг/л і достовірної кореляції між загальною мінералізацією і показником ОВП у даних водах не встановлено.
Після утримання вод у ТГ «LW» вже через 10 хв зафіксовано інтенсивне зниження ОВП у всіх пробах води, яке було в діапазоні від -138 до -325 мВ. Це свідчить про те, що при обробці вод у ТГ «LW» вже через 10 хв вони набували від’ємного значення ОВП за рахунок збільшення молекулярного водню і таким чином ставали електроннодонорними і мали відновний потенціал для організму. Найбільша різниця у значенні ОВП спостерігалася у воді «Бювет Вітал», яка становила 488 мВ, а найменша – у «Аква Няня» – 260 мВ. У цих пробах вод встановлено, відповідно, найбільше (-325мВ у «Бювет Вітал») та найменше (-138мВ у «Аква Няня») значенням ОВП. Через 20 хв після утримання досліджуваних вод у термосі-генераторі «Living Water» спостерігалося наростання від’ємного показника у всіх пробах, проте з меншою інтенсивністю, як це було в перші 10 хв. В середньому це наростання від’ємного показника становило 67,5 мВ при діапазоні від 45мВ у «Бювет Віта»л до 85мВ у «Карпатської Джерельно»ї, відносно показників ОВП у даних водах через 10 хв утримання в ТГ «LW». Через 30 після утримання досліджуваних вод у ТГ «LW» також продовжувалося зниження ОВП із ще меншою швидкістю від 15мВ до 40 мВ, в середньому 25 мВ, відносно показників ОВП у водах, які утримувалися в ТГ «LW» 20 хв. Через 60 після утримання досліджуваних вод у ТГ «LW» зниження ОВП в середньому складало 21 мВ, відносно показників ОВП у водах, які утримувалися в ТГ «LW» 30 хв при діапазоні відхилень від 11 мВ до 30 мВ.
Отримані результати свідчать про те, що найбільш інтенсивно досліджувані води змінюють свій ОВП з позитивного значення на негативний у ТГ «LW» в перші 10 хв. Це дозволяє швидно і автономно отримати воду із відновними властивостями, яка характеризується як електрондонорна з антиоксидантними властивостями.
 
SUMMARY
ORP WATER WHEN CONVERTED TO CATHOLYT (WATER WATER) IN LIVING WATER GENERATOR TERMOSS
Pokotylo Oleg
This article presents the redox potential of the most popular waters of Ukraine before transfusion into LIVING WATER hydrogen water generators and after 10, 20, 30 and 60 min after finding the water in them. There is a reliable possibility of formation of water with negative Redox potential of these thermoses up to -400 mV.
 
  1. Гончарук В.В., Багрий В.А., Мельник Л.A., Чеботарёва Р.Д., Баштан С.Ю. Использование окислительно-востановительного потенциала в процессах водоподготовки // Химия и технология воды. – 2010. – 32, №1. – С. 3-19.
  2. Леонов Б. И. Физико-химические аспекты биологического действия электрохимически активированной воды / Леонов Б. И., Прилуцкий В. И., Бахир В. М. — М. : ВНИИИМТ, 1999. — 244 с.
  3. М. Пересічний, Д. Федорова. Електроактивована вода у харчуванні людини // Товари і ринки. 2013. №1. – С. 70-86.
 
Дані про авторів
Покотило Олег Степанович
м. Тернопіль, вул. Танцорова 2/7
Завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, професор, доктор біологічних наук
+380972079605

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *